Pravidla a podmínky

Podmínky pro mach

Úvod

Tyto standardní podmínky webových stránek napsané na této webové stránce budou řídit vaše používání našich webových stránek, machikadomazoku dostupných na https://machikadomazoku.com/.

Tyto podmínky budou plně použity a budou mít vliv na vaše používání tohoto webu. Používáním tohoto webu jste souhlasili s přijetím všech zde napsaných podmínek. Tento web nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některou z těchto standardních podmínek webových stránek. Tyto podmínky byly vytvořeny pomocí ukázky podmínek a podmínek a Generátor zásad ochrany osobních údajů .

Tento web nesmí používat nezletilí nebo osoby mladší 18 let.

Práva duševního vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte, podle těchto podmínek vlastní společnost Mach a / nebo její poskytovatelé licencí všechna práva a materiály duševního vlastnictví obsažené na tomto webu.

Omezená licence je vám udělena pouze za účelem prohlížení materiálů obsažených na tomto webu.

Omezení

Jste výslovně omezeni na všechny následující možnosti:

  • publikování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakémkoli jiném médiu;
  • prodej, sublicencování nebo jiná komercializace jakéhokoli materiálu webových stránek;
  • veřejně vystupuje a / nebo zobrazuje jakýkoli materiál webových stránek;
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který je nebo by mohl poškodit tento web;
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatele k tomuto webu;
  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může způsobit újmu webové stránce nebo jakékoli osobě nebo podnikatelskému subjektu;
  • zapojování se do jakékoli těžby dat, získávání dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti související s touto webovou stránkou;
  • používání tohoto webu k jakékoli reklamě nebo marketingu.

Některým oblastem tohoto webu je zakázán přístup z vaší strany a společnost Mach může dále podle vašeho uvážení dále omezit přístup k jakýmkoli oblastem tohoto webu. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které pro tuto webovou stránku máte, jsou důvěrné a musíte také zachovat důvěrnost.

Váš obsah

V těchto standardních podmínkách webových stránek se „vaším obsahem“ rozumí jakýkoli zvukový, video text, obrázek nebo jiný materiál, který se rozhodnete zobrazit na tomto webu. Zobrazením vašeho obsahu udělujete společnosti Mach nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, sublicencovatelnou licenci k jeho používání, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci v jakémkoli a všech médiích.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí zasahovat do práv třetích stran. mach si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli váš obsah z této webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění.

Vaše soukromí

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak, jak je,“ se všemi vadami a společnost mach nevyjadřuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo materiály obsaženými na této webové stránce. Nic z toho, co je na tomto webu, nebude vykládáno tak, že vám poskytuje rady.

Omezení odpovědnosti

Společnost Mach ani nikdo z jejích vedoucích, ředitelů a zaměstnanců v žádném případě nenese odpovědnost za nic, co by vyplynulo z vašeho používání tohoto webu nebo s ním bylo jakýmkoli způsobem spojeno, bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vyplývá ze smlouvy. mach, včetně jeho vedoucích, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším používáním tohoto webu.

Odškodnění

Tímto odškodňujete v plném rozsahu mach za a proti veškerým závazkům, nákladům, požadavkům, důvodům jednání, škodám a výdajům, které vzniknou jakýmkoli způsobem v souvislosti s porušením některého z ustanovení těchto podmínek. < / p>

Oddělitelnost

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným podle jakýchkoli platných zákonů, budou tato ustanovení odstraněna, aniž by byla ovlivněna zbývající ustanovení tohoto dokumentu.

Variace podmínek

Společnost Mach je oprávněna tyto podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a při používání tohoto webu se očekává, že tyto podmínky budete pravidelně kontrolovat.

Přiřazení

Mach je oprávněn postoupit, převést a uzavřít subdodavatelská práva a / nebo povinnosti podle těchto podmínek bez jakéhokoli upozornění. Není vám však dovoleno postoupit, převést nebo zadat jakoukoli ze svých práv a / nebo povinností podle těchto podmínek.

Celá dohoda

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností mach a vámi ve vztahu k vašemu používání tohoto webu a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu s právními předpisy státu mv a pro řešení případných sporů se podřídíte nevýhradní jurisdikci státních a federálních soudů sídlících v mv. </ p >